Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Inleiding
1.1. Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf Academischrijden bedoeld. Waar “je” of “jouw” staat wordt de cliënt bedoeld.

Academischrijden,
Beilerweg 4, 9414 TK Hooghalen
Kamer van Koophandel nummer 04082101
Contact via: info@academischrijden.nl

1.2 Deze voorwaarden gelden voor elke dienst, aanbieding, training/les, online programma e.d. en transactie tussen Academischrijden en een klant waarop Academischrijden deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

Artikel 2 Voorwaarden online/offline (coach) programma’s deelname diensten en programma’s/trainingen
2.1 Academischrijden zal de training/les, online programma e.d. naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.2 In mijn trainingen, lessen, online programma’s e.d. deel ik mijn kennis, ervaring en tools. Zelf moet je naast het volgen van een training, les, online programma’s e.d. voldoende tijd reserveren voor de opdrachten. Ik kan niet garanderen dat het volgen van mijn trainingen, lessen, online programma’s e.d. successen in je leven of bedrijf genereert. Wel zal ik me inspannen dat je de juiste handvatten hebt om mijn trainingen, lessen, online programma’s e.d. met succes te volgen en af te ronden. En sta ik binnen de grenzen en gedurende de looptijd van het programma voor je klaar. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk pakket, programma, training of les je aanschaft of welke dienst je afneemt.

 

Artikel 3 Afspraken
3.1 Trainingen, lessen, en andere diensten vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen ter plaatse, of telefonisch, via WhatsApp of via e-mail worden gemaakt.

3.2 De klant dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan Academischrijden door te geven. De afmelding kan telefonisch of per e-mail geschieden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag Academischrijden honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen. Indien de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd voor een training/les of andere dienst komt, dan mag Academischrijden de verloren tijd inkorten op de training/les e.d. en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

3.3 Bij verhindering van de afspraak door Academischrijden, dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren.

3.4 Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

3.5 Bij niet verschijnen op de gemaakte afspraak, de zogenaamde “No Show”, mag Academischrijden 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan de klant doorberekenen.

 

Artikel 4 Overeenkomsten en Betalingen
4.1 Een overeenkomst (deelname aan een online programma, training, les e.d.) komt tot stand op het moment dat de afgenomen dienst door de klant is betaald.

4.2 Academischrijden hanteert prijzen die afhankelijk zijn van de diensten die de klant van Academischrijden wenst te betrekken. De prijs wordt bij het aangaan van de overeenkomst vastgesteld.
Deze prijzen zijn altijd inclusief btw.

4.3 Betaling vindt plaats door bankoverschrijving of een betaalverzoek.

Academischrijden is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen.

4.4 Indien je achterloopt met betalingen of niet betaald, dan houd ik mij het recht voor om een deelname aan een online programma, les, training e.d. af te zeggen en mijn verplichtingen op te schorten, totdat je de betreffende termijn(en) hebt betaald. Tevens worden alle inlogcodes tot de betreffende online programma’s ingetrokken.

4.5 Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige trainingen, programma’s, offertes e.d.

 

Artikel 5 Materialen en licenties
5.1 Ik streef ernaar de materialen online voor de deelnemers toegankelijk te houden gedurende de looptijd van het gekochte programma, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere URL, bij veranderende bedrijfsactiviteiten of ziekte e.d.dan zal ik je dit altijd 3 (drie) maanden van te voren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

5.2 Het is niet mogelijk om de producten en diensten na aanschaf te annuleren vanwege de aard van de producten en diensten van Academischrijden (niet-tastbare digitale goederen) daarom bieden we geen terugbetaling of omruiling nadat de aankoop is gedaan, tussentijdse opzegging is niet mogelijk, en je moet derhalve het volledige deelnemersgeld betalen.

 

Artikel 6 Intellectueel eigendom/gebruik materialen
6.1 Op de teksten en (video) materialen behorende bij mijn diensten bezit ik de intellectuele eigendomsrechten. Tijdens en na de afname van mijn diensten mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven. Het copyright en het intellectueel eigendom van de digitale bestanden berusten bij Academischrijden.

6.2 Het is niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

6.3 Verder is het niet toegestaan om een account te delen met derden en om videomateriaal te downloaden of een poging te ondernemen.

6.4 Bij overtreding van dit artikel ben je mij een direct opeisbare boete van € 5.000,00 verschuldigd voor iedere overtreding alsmede € 1.000,00 voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd mijn recht om naast de boete (volledige) schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd al mijn overige rechten.

 

Artikel 7 Klachten
7.1 Mocht je ontevreden zijn over een training, les, product, een programma, of een onderdeel van de training of de ondersteuning van mij e.d. dan moet je dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen, melden aan Academischrijden. Dit kan door mij een mail te sturen. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

7.2  Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord.

7.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

 

Artikel 8 Geschillen
8.1 Bij alle geschillen, welke tussen Partijen mochten ontstaan zal Academischrijden altijd eerst zijn best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

8.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter.

 

Artikel 9 Persoonsgegeven en privacy
9.1 De klant voorziet Academischrijden van alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening. De persoonlijke gegevens worden door Academischrijden behandelt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

9.1 Ik neem de privacy van mijn klanten serieus en ik gebruik persoonsgegevens van de klant alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens. Zie Privacy Verklaring

 

Artikel 10 Geheimhouding
10.1 Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor Academischrijden.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1  Academischrijden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten en digitale producten.

11.2 Academischrijden is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die de klant lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van deelname aan een programma of tijdens een training, les e.d. De klant blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

11.3 De aansprakelijkheid voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 15 Toepasselijk recht
15.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

15.2 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie cq de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. Je wordt geacht de Algemene Voorwaarden gelezen te hebben en op de hoogte te zijn van de inhoud voor de aanvang van een training, les e.d.of aankoop van een online programma.

 

Artikel 16 Wijziging van de voorwaarden
16.1 Academischrijden is bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

16.2 Academischrijden zal de gewijzigde voorwaarden tijdig kenbaar maken. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de kennisgeving van de wijziging hebt ontvangen.